بپاخیزیم

کنون که نور امیدی ز چشم عاشقان پیداست 
بیا یک عشق وامیدی دگر راهم درامیزیم 
و از این سیاهی ها به چشمی باز
به امیدی بپاخیزیم 
بیا با عشق وامید ی دوباره ، باز برخیزیم

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

About the Author

No comments

Leave a Reply

*